przedsądowa windykacja b2b

Czym jest przedsądowa windykacja b2b?

Na proces odzyskania długu składa się wiele różnych czynności. Ich kształt zależy od okoliczności danej sprawy oraz wysokości zaległego zobowiązania. W przypadku windykacji b2b zawsze jest mowa o długach opiewających na ogromne kwoty. Czy w takim wypadku windykacja przedsądowa jest w ogóle możliwa? Okazuje się, że tak.

Dwa rodzaje windykacji b2b

Zacznijmy od tego, że windykacja b2b może być realizowana w dwóch różnych formach, które nie muszą się wzajemnie wykluczać. Wyróżniamy w tym zakresie:

  • windykację przedsądową,
  • windykację sądową.

Schemat działania każdego windykatora opiera się w większości przypadków na podjęciu w pierwszej kolejności czynności o charakterze przedsądowym. Dopiero, gdy takie środki nie przyniosą oczekiwanych efektów, a dłużnik w dalszym ciągu nie będzie chciał spełnić swojego świadczenia, przechodzi się do windykacji sądowej.

Pamiętajmy jednak, że kancelarie windykacyjne mogą pominąć w swoich działaniach powyższy etap i od razu zająć się dochodzeniem należności na drodze sądowej. Dla zobowiązanego oznacza to jednak wiele niedogodności i konieczność poniesienia większych opłat w przyszłości.

Cele przedsądowej windykacji b2b

Zasadniczym celem każdej windykacji, także tej realizowanej na etapie przedsądowym, jest odzyskanie należności na rzecz konkretnego wierzyciela. Tak też jest w przypadku windykacji b2b, choć kwoty zobowiązań, które się tutaj pojawiają są znacznie wyższe.

Przedsądowa windykacja b2b zmierza więc do wyegzekwowania długu od przedsiębiorcy, ewentualnie przygotowania dokumentacji potrzebnej do procesu cywilnego. Na tym etapie sprawy nie można bowiem wykluczyć, że dłużnik nie będzie chciał wykonać swojego zobowiązania i koniecznie stanie się wniesienie pozwu do właściwego sądu.

Czynności podejmowane w ramach przedsądowej windykacji b2b

Kancelarie windykacyjne mają szereg różnych możliwości w zakresie przedsądowej egzekucji długu od profesjonalnego podmiotu gospodarczego. Wśród nich najpopularniejszymi są:

  • sporządzenie wezwania do zapłaty – jest to z reguły pierwsza czynność podejmowana przez każdą firmę windykacyjną, która ma na celu przypomnienie dłużnikowi o istniejącej zaległości finansowej i konieczności jej uregulowania. W takim piśmie nie informuje się jeszcze zobowiązanego o konsekwencjach braku zapłaty,
  • sporządzenie przedsądowego wezwania do zapłaty – w takim piśmie umieszcza się żądanie spłaty zaległości w konkretnym, zazwyczaj 7 dniowym, terminie. Dłużnik jest także informowany o podstawie żądania – będą to najczęściej nieuregulowane przez niego faktury VAT i umowy zawarte z wierzycielem. Dodatkowo informuje się go o skutkach braku spłaty długu, tj. o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego i koszty z tym związane, także koszty zastępstwa procesowego,
  • sporządzenie projektu ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem – w takim piśmie proponuje się wydłużenie terminu spłaty zaległego zobowiązania lub rozłożenie go na raty. Brak realizacji zawartej ugody powoduje oczywiście, że wierzyciel ma prawo skierować sprawę do sądu,
  • monitorowanie stanu zadłużenia i spłaty zaległości (jeśli dłużnik wyrazi chęć na uregulowanie swojego zobowiązania) – te czynności wykonywane są z reguły przy pomocy bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem, telefonicznie lub mailowo. Pojawiają się najczęściej już po zawarciu stosownej ugody lub pozytywnej reakcji dłużnika na wezwanie do zapłaty,
  • informowanie dłużnika o konsekwencjach prawnych niewykonania zobowiązania – w przypadku podmiotów gospodarczych brak spłaty długu może oznaczać konieczność wpisania ich do rejestru dłużników niewypłacalnych KRS. Z oczywistych względów przedsiębiorcy nie chcą znaleźć się w takim spisie, powoduje to bowiem zmniejszenie ich wiarygodności na rynku gospodarczym, co w konsekwencji może doprowadzić nawet do konieczności zakończenia działalności lub ogłoszenia upadłości,
  • profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania należnościami pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Jaka jest skuteczność przedsądowej windykacji b2b?

Tak naprawdę efektywność działań podjętych w ramach przedsądowej windykacji b2b zależy od okoliczności danej sprawy, nastawienia dłużnika oraz doświadczenia windykatora. Szacuje się jednak, że skuteczność działań na tym etapie jest bardzo duża i wynosi ok. 95%. 

Dla wierzyciela jest to bardzo dobra wiadomość – odzyskanie długu z pominięciem sprawy sądowej oznacza bowiem oszczędność czasu i kosztów. Pamiętajmy, że złożenie pozwu o zapłatę wiąże się z określonymi opłatami, które w pierwszej kolejności ponosi właśnie wierzyciel (dopiero później może on żądać ich zwrotu od dłużnika). 

Dłużnik również jest stroną, która korzysta z przedsądowej windykacji b2b. Nie ponosi dodatkowych kosztów ewentualnego postępowania sądowego, nie jest wpisywany do rejestru dłużników niewypłacalnych KRS oraz nie musi płacić odsetek od zaległego zobowiązania. 

Co jeśli przedsądowa windykacja b2b okaże się nieskuteczna?

W niektórych sprawach dłużnicy zwyczajnie nie chcą realizować swoich zobowiązań, nawet jeśli przedsądowe czynności windykacyjne stały na bardzo wysokim poziomie. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu.

Działania podejmowane w ramach przedsądowej windykacji b2b nie są wówczas niepotrzebnym wydatkiem. Na tym etapie sprawy gromadzi się bowiem stosowną dokumentację, dzięki której wierzyciel jest w stanie bardzo łatwo udowodnić próbę ugodowego rozwiązania sporu – a to dla każdego sądu jest znacząca informacja. 

Sporządzone i wysłane wezwania do zapłaty, próby mediacji i kontaktu z dłużnikiem świadczą na korzyść każdego wierzyciela. Pozwala to na znaczące przyspieszenie postępowania i szybsze uzyskanie wyroku w danej sprawie. Poza tym odpowiednio wcześnie przygotowana dokumentacja skraca czas sporządzenia pozwu i innych pism procesowych. 

Nieskuteczna windykacja przedsądowa ma zatem także swoje dobre strony – stanowi bazę dla przyszłej sprawy sądowej i działa wyłącznie w interesie wierzyciela.  


W sprawach związanych z odzyskiwaniem wierzytelności od firm i przedsiębiorców, zapraszamy do kontaktu z INLEGIS Kancelarie Prawne: +48 793-101-800 lub [email protected].