odzyskiwanie długu b2b

Gdzie szukać pomocy przy odzyskaniu długu b2b?

Samodzielne dochodzenie należności, które wynikają z niewykonanych umów nie zawsze jest skuteczne i proste. Jak się okazuje istnieje szereg różnych instytucji, które mogą pomóc w takiej sprawie. Wierzyciel ma do dyspozycji szereg różnych narzędzi, dzięki którym może skutecznie walczyć z nieuczciwym dłużnikiem.

Prawo do dochodzenia niezapłaconego długu

Jednym z istotnych czynników, które wpływają na proces dochodzenia należności jest czas. Wierzyciel może bowiem dochodzić swoich roszczeń względem dłużnika dopiero wtedy, gdy określone zobowiązanie stało się wymagalne.

Pojęcie wymagalności roszczenia pojawia się zarówno przy zobowiązaniach terminowych jak i bezterminowych. W ramach tej pierwszej kategorii ustalenie prawa wierzyciela do spłacania długu jest w zasadzie proste – może on dochodzić swoich roszczeń wraz z pojawieniem się terminu płatności/ wykonania zobowiązania. 

Nieco trudniej jest w przypadku zobowiązań bezterminowych – w takich sytuacjach bardzo ważne jest skonstruowanie dobrej umowy, która powinna zawierać dokładny harmonogram wykonywania zobowiązania przez dłużnika. W przeciwnym wypadku wierzyciel naraża się na ryzyko braku uprawnienia do żądania wykonania zobowiązania – dłużnik może bronić się tym, że nie nadszedł jeszcze termin, w którym musi cokolwiek zrobić dla swojego wierzyciela. 

Niezależnie od tego, na gruncie zobowiązań bezterminowych wierzyciel może dwukrotnie domagać się pewnego zachowania od dłużnika: pierwszy raz, wystosowując wezwanie do dobrowolnego wykonania zobowiązania, drugi – żądając już przed sądem spełnienia świadczenia, co do którego dłużnik opóźnia się. 

Sposoby egzekucji długu

Podjęcie czynności mających na celu przymuszenie dłużnika do wykonania zobowiązania może przybrać różne formy. Wierzyciel ma prawo do samodzielnego działania od samego początku sprawy, może jednak skorzystać z pomocy różnych instytucji i firm prywatnych, wśród których znajdziemy:

  • sądy,
  • komorników, adwokatów, radców i doradców prawnych,
  • rzecznika praw konsumentów,
  • firmy windykacyjne.

Jak widać możliwości w tym zakresie jest sporo, każda z nich niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i pewne zagrożenia.

Samodzielne dochodzenie należności

Najtańszym, ale także i najbardziej ryzykownym sposobem dochodzenia należności jest samodzielnie działanie wierzyciela. Korzyścią jest tutaj z pewnością oszczędność pieniędzy, których nie musimy wydawać na pomoc zewnętrznej firmy lub prawnika.

Z drugiej strony, jeśli wierzyciel nie dysponuje wiedzą i doświadczeniem w zakresie odzyskiwania długów, jego działania mogą okazać się stratą czasu i w ostateczności wygenerować większe koszty w przyszłości. W przypadku niewielkich zobowiązań i współpracy ze strony dłużnika, samodzielnie dochodzenie należności jest oczywiście dobrym pomysłem. 

Pomoc prawna przy dochodzeniu należności 

Pewna część wierzycieli, szczególnie tych, którzy prowadzą duże działalności gospodarcze, pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi prawnikami. Dotyczy to także kwestii dochodzenia należności wynikających z różnego rodzaju umów.

Pomoc adwokata, radcy lub doradcy prawnego jest bardzo ważna, szczególnie w przypadku kontraktów opiewających na ogromne kwoty i tych, które nie są realizowane od dłuższego czasu. 

Oczywiście profesjonalna pomoc prawna jest w pełni odpłatna, zaś w jej zakres wchodzi szereg różnych czynności – m.in. poradnictwo, sporządzanie stosownych pism oraz reprezentacja przed sądem. Warto też zapamiętać, że wierzyciel może w każdej chwili zrezygnować z wynajętego prawnika lub ograniczyć zakres jego pomocy tylko do wstępnych czynności w sprawie.

Firmy windykacyjne pomagają przy odzyskiwaniu długów

Jeśli wierzyciel nie chce samodzielnie dochodzić swoich roszczeń i nie stać go na wynajęcie profesjonalnego prawnika, może skorzystać z pomocy firmy windykacyjnej. Jest to stosunkowo dobre rozwiązanie, szczególnie w przypadku tych zobowiązań, które powstały niedawno.

Firmy windykacyjne oferują kompleksowe rozwiązania dla swoich klientów na każdym etapie sprawy, mogą także doprowadzić do skierowania jej na drogę sądową. 

Z wyborem tej opcji wiążą się oczywiście koszty oferowanej pomocy, będą one tym wyższe, im większa będzie wartość dochodzonej należności. Praktyka pokazuje jednak, że jest to jednak dobre rozwiązanie – ok. 3/4 spraw skierowanych do windykacji kończy się pełnym odzyskaniem pieniędzy od dłużnika lub wykonaniem zaległego świadczenia. 

Pomoc sądu i komornika przy dochodzeniu należności

Pewna ilość spraw związanych z nieuregulowanymi zobowiązaniami musi niestety trafić do sądu – będzie tak w przypadku opornego dłużnika, który nie reaguje na wezwania wierzyciela, czy też działania firmy windykacyjnej lub wynajętego prawnika. 

Skierowanie sprawy do sądu nie musi być poprzedzone próbami ugodowego rozwiązania sporu. Wierzyciel ma prawo złożyć pozew o zapłatę już w chwili pojawienia się wymagalności swojego roszczenia względem dłużnika. Z drugiej strony jest to jednak rzadko spotykane zachowanie. Dla wzmocnienia pozycji wierzyciela na sali sądowej istotne znaczenie mają wcześniej podjęte przez niego czynności, takie jak choćby sporządzenie wezwania do zapłaty czy skorzystanie z usług firmy windykacyjnej. 

Jeżeli sprawa sądowa zakończy się pomyślnie dla wierzyciela, uzyskuje on nakaz zapłaty, który zobowiązuje dłużnika do spełnienia świadczenia w określonym terminie. Jeśli nie wykona on tego zadania, wierzyciel będzie musiał skorzystać z pomocy komornika. Egzekucja komornicza nigdy nie jest wszczynana z urzędu, niezbędny w tym celu jest zawsze wniosek wierzyciela. 

Sądowe i komornicze dochodzenie należności prawie zawsze wiąże się z kosztami, na które składają się opłaty sądowe oraz wynagrodzenie prawnika, który poprowadzi całą sprawę. Przedsiębiorca może oczywiście samodzielnie dokonywać wszelkich czynności procesowych, jednak wymaga to posiadania odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia. Możliwe jest także skorzystanie ze zwolnienia od kosztów sądowych, pod warunkiem, że wierzyciel uprawdopodobni, że nie jest w stanie ich uiścić.

Czy rzecznik praw konsumentów może pomóc w odzyskaniu długu?

Pomoc rzecznika praw konsumentów może być nieoceniona w zakresie odpowiedzialności za zaległe zobowiązania, choć zaznaczmy, że raczej w kontekście dłużnika, niż wierzyciela. 

Powołana instytucja, jak wskazuje na to sama nazwa, ma za zadanie chronić konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi większych podmiotów gospodarczych – dotyczy to także zakresu egzekwowania należności. Przez konsumenta rozumie się z kolei osobę fizyczną, która dokonuje określonych transakcji zakupu przedmiotów lub usług.

Wierzyciele, którzy są przedsiębiorcami nie korzystają więc z pomocy rzeczników konsumenckich, choć mogą zostać wciągnięci w ich pracę. Jeśli dłużnik będzie traktowany z naruszeniem prawa czy to bezpośrednio przez samego wierzyciela, czy też wynajętego przez niego prawnika lub windykatora, może skutecznie bronić swojej pozycji. Wierzyciel ma prawo dochodzenia swojego roszczenia na wiele różnych sposobów, jednak zawsze musi to się odbywać z poszanowaniem obowiązujących przepisów. 

Pamiętajmy więc, że zbyt agresywne działanie w tej kwestii może doprowadzić do interwencji rzecznika praw konsumentów, a w ostateczności także do kolejnych strat finansowych po stronie wierzyciela. Naruszenie przepisów w zakresie dochodzenia zaległych należności może bowiem skończyć się żądaniem odszkodowania lub zadośćuczynienia ze strony dłużnika, a niekiedy także i karą finansową nakładaną na przedsiębiorcę – wierzyciela przez rzecznika konsumenckiego. 


W sprawach związanych z odzyskiwaniem wierzytelności od firm i przedsiębiorców, zapraszamy do kontaktu z INLEGIS Kancelarie Prawne: +48 793-101-800 lub [email protected].