zobowiązania b2b

Rodzaje zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą

Działalność gospodarcza może być wykonywana w różnych formach. To samo dotyczy branży, w której chcemy świadczyć usługi lub sprzedawać określone towary. Tak duże zróżnicowanie wpływa na odmienność zobowiązań związanych z prowadzoną firmą. Na co więc powinien nastawiać się przyszły przedsiębiorca, aby nie popaść w ewentualne długi?

Rodzaje zobowiązań cywilnoprawnych

Zobowiązania mogą być podzielone na dwie kategorie:

 • prywatnoprawne – wynikające z prywatnych stosunków cywilnych np. umów zawieranych z kontrahentami, 
 • publicznoprawne – wynikające ze stosunków nawiązywanych z administracją publiczną np. zobowiązania podatkowe.

Pierwsza grupa zobowiązań powstaje na skutek inicjatywy samego przedsiębiorcy, ich powstanie jest bowiem zależne w zasadzie wyłącznie od woli określonego podmiotu. Zobowiązania prywatnoprawne powstają w gruncie rzeczy na skutek zawieranych umów, czasami w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania powstałego przez zachowanie określonego przedsiębiorcy (np. spowodowanie wypadku lub szkody na mieniu).

Druga grupa zobowiązań powstaje z mocy samego prawa – w chwili, gdy przedsiębiorca formalnie zaczyna działać na określonym rynku. W tym zakresie najbardziej znane są daniny podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, a także opłaty administracyjne lub sądowe związane z prowadzeniem określonej sprawy, której stroną lub uczestnikiem jest określony przedsiębiorca. 

Obowiązek regulowania zobowiązań publicznoprawnych

Zobowiązania publicznoprawne wobec przedsiębiorcy wynikają tak naprawdę z mocy samego prawa. Znajdziemy w tym zakresie konieczność opłacania:

 • składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • naliczonych, lecz jeszcze niepobranych podatków.

Zobowiązania tego rodzaju związane są najczęściej z konkretnymi decyzjami administracyjnymi oraz coroczną waloryzacją stawek poszczególnych opłat. W tym zakresie zachowanie przedsiębiorcy polega najczęściej na zapłacie konkretnej sumy pieniężnej.

Brak realizacji zobowiązań publicznoprawnych jest wychwytywany przez organy państwowe stosunkowo szybko. Powoduje to dużo większą odpowiedzialność przedsiębiorcy, niż w przypadku długów prywatnych – podobnie jest ze ściągalnością zaległości. 

Obowiązek regulowania zobowiązań prywatnoprawnych

Zupełnie inaczej przedstawia się kwestia regulowania zobowiązań prywatnoprawnych. Powstają one na gruncie wykonywania określonej działalności gospodarczej. Zmienny jest także stosunek stron danego zobowiązania. W jednym przypadku przedsiębiorca występuje w roli wierzyciela, w innym zaś dłużnika. Możliwe jest tutaj także występowanie w podwójnej roli w ramach jednej umowy – np. w przypadku umowy sprzedaży przedsiębiorca jest wierzycielem, bo ma prawo żądać zapłaty ceny za swoje usługi lub sprzedawany produkt, ale także i dłużnikiem, bo musi zrealizować zamówioną usługę lub sprzedaż oznaczony towar. 

Zobowiązania prywatnoprawne są bardzo zróżnicowane – wszystko zależy od rodzaju zawartej transakcji i wiążącej umowy. O ile zobowiązania publicznoprawne wynikają wprost z poszczególnych ustaw, o tyle te prywatne wiążą się dodatkowo z wolą zainteresowanych przedsiębiorców.

Kolejną cechą tego rodzaju zobowiązań jest ich odpłatny charakter, choć zachowanie, które powinno być realizowane na ich podstawie niekoniecznie musi przyjąć formę obowiązku zapłaty odpowiedniej kwoty. Przedsiębiorcy mogą bowiem umówić się na wykonywanie określonych czynności, świadczenia odpowiednich usług.

Ściągalność zobowiązań prywatnoprawnych zależy tak naprawdę od woli samego wierzyciela. Jeśli, teoretycznie, nie zechce on dochodzić swoich praw względem dłużnika, to tak naprawdę zobowiązanie może pozostać niewykonane (jest to więc zupełna odwrotność dochodzenia wykonalności zobowiązań publicznoprawnych). 

Odpowiedzialność własnym majątkiem za zobowiązania firmy

Wielu przedsiębiorców zastanawia się jak kształtuje się odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawowym problemem, który pojawia się w tym zakresie jest konieczność spłacania ewentualnych długów z osobistego majątku przedsiębiorcy. Tak naprawdę wiele zależy tutaj od formy prowadzonej działalności:

 • w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem bez ograniczenia,
 • w przypadku spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie za powstałe zobowiązania, także swoimi majątkami osobistymi,
 • w przypadku spółki jawnej obowiązują takie same zasady, jak przy jednoosobowym prowadzeniu działalności,
 • w przypadku spółki partnerskiej wspólnicy odpowiadają zobowiązania związane z finansowaniem spółki solidarnie, ale z tytułu wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej odpowiadają indywidualnie,
 • w przypadku spółki komandytowej – komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem, zaś komandytariusz tylko do wysokości wniesionej sumy komandytowej,
 • w przypadku spółki z o.o. za zobowiązania odpowiada spółka do wysokości wniesionego do niej majątku, a także jej zarząd, w przypadku tzw. spółki z o.o. w organizacji będzie to zarząd lub założyciele spółki,
 • w przypadku spółki akcyjnej odpowiedzialność kształtuje się na podobnych zasadach jak w spółce z o.o.

W sprawach związanych z odzyskiwaniem wierzytelności od firm i przedsiębiorców, zapraszamy do kontaktu z INLEGIS Kancelarie Prawne: +48 793-101-800 lub [email protected].